VALTUUSTON KOKOUS 16.6.2021 – KOKOUSTIIVISTELMÄ

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui kuluvan valtuustokauden viimeiseen kokoukseen keskiviikkona 16.6.2021 Laurentius-salissa. Kokous alkoi puheenjohtaja Joona Räsäsen puheella, jonka jälkeen valtuuston puheenjohtajisto palkitsi niin kaupungin kuin Kuntaliiton muistamisilla pitkään kaupungin hyväksi työtä tehneitä valtuutettuja. Lisäksi kukitettiin lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajat sekä ne valtuutetut, jotka eivät jatka valtuutettuina tulevalla valtuustokaudella. Juhlallisuuksien jälkeen nostimme maljan kautensa päättävälle valtuustolle. Kuohuviinin ja kahvin jälkeen alkoikin kokous. Ja heti tuli pissahätä.


Kokouksen esityslistalla oli suuria asioita. Näistä ensimmäisenä käsittelimme vuoden 2020 tilinpäätöksen. Puheenvuoroissa nostettiin esille se, että lopulta tilinpäätös oli erittäin positiivinen. Syitä hyvään tilinpäätökseen löytyy niin valtion myöntämistä korona-avustuksista kuin kaupungin toteuttamista, osin kipeistäkin talouden tasapainottamisen toimenpiteistä. Kuten puheenvuoroissakin todettiin, emme voi kuitenkaan tuudittautua vuoden 2020 ylijäämäiseen tilinpäätökseen. On hyvä, että kaupungin käyttömenoja on tarkasteltu ja leikattu, sillä jatkossa emme tule saamaan valtiolta suuria lisäavustuksia korona-vuoden tapaan.


Itseäni kuitenkin mietityttää edelleen se, olemmeko hakeneet säästöjä oikeista kohteista. Ennen kaikkea olen huolissani siitä, millaista taloudellista sekä inhimillistä kuormaa ns. pitkässä juoksussa tulee aiheuttamaan se, että Lohja ei panosta lapsiin ja nuoriin, heidän hyvinvointiinsa mielestäni alkuunkaan riittävästi. Matalan kynnyksen varhaisen tuen mielenterveyden palvelut sekä ennaltaehkäisevä työ junnaavat paikoillaan, vaikka yhteiskunnan muuttumisen myötä näiden palveluiden tarve on kasvanut hurjaa kyytiä. On helppoa olla keski-iän ylittänyt, kohtuullisesti toimeen tuleva henkilö ja replikoida, että ei sitä ole ennenkään tarvittu hyysäämistä joka asiassa. Ihmisen pitää oppia kestämään ja pärjäämään ja joka asiasta ei voi vaan ottaa itseensä tai ahdistua tai masentua. Että kyllä on ennenkin jaksettu ilman jatkuvia keskusteluja. Mutta kun maailma on muuttunut! Meistä keski-ikäisistä, saati reilusti keski-iän ylittäneistä yksikään ei ole elänyt lapsuuttaan ja nuoruuttaan sellaisessa maailmassa, joka tämän päivän lapset ja nuoret omaa elämäänsä elävät. Siksi me emme voi rinnastaa omaa kokemusmaailmaamme siihen, millaisena maailma ja se paineet näyttäytyvät nuorille nyt. Meidän on kuunneltava ja uskottava nuoria. Meidän on katsottava ympärillemme siten, että otamme ne menneisyyden lasit pois silmiltämme. Meidän on yritettävä ymmärtää tämän hetken maailmaa ja koetettava löytää tähän hetkeen sopivia toimintamalleja ja vastattava tämän päivän tarpeisiin. Muuten niin sanotusti pissimme omille nilkoillemme ja teemme oman huomisemme myös entistä huonommaksi.


Mutta siis summa summarum tilinpäätöksestä. Nyt näyttää hyvältä, mutta toivon, että tuleva valtuusto ja asioita valmistelevat viranhaltijat ymmärtävät jatkossa sen, että lasten ja nuorten hyvinvointiin panostetut eurot ovat ihan jokaiset lohjalaisen etu pidemmällä tähtäimellä. Ja lastensuojelun, mielenterveystyön sekä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen rahoituksesta nipistetyt eurot aiheuttavat pidemmällä tähtäimellä ongelmia meille kaikille.


Tilinpäätöksen jälkeen otimme käsittelyyn vuoden 2020 henkilöstökertomuksen. Pidin siitä Vihreiden ryhmäpuheen, jonka jaoinkin tänne seinälleni jo keskiviikkona. Puheen voi myös kuunnella / katsella taltioinnin kohdasta 1:54:00 alkaen.


Henkilöstökertomuksen käsittelyn jälkeen käsittelimme varsin tiiviisti talouden neljännesvuosiraportin sekä investointimäärärahojen siirrot. Näissä ei ollut mitään erityistä. Investointirahoissa oli tiivistetysti kyse siitä, että osa viime vuodelle kirjatuista määrärahoista tulee käyttöön vasta tänä vuonna, joten niiden siirtäminen täytyi hyväksyä. Emme siis päättäneet mistään uusista, suurista summista.


Pykälässä seitsemän käsittelimme vanhusten palveluasumisen uuden yksikön hankesuunnitelmaa. (Vihreiden ryhmäpuheen piti Annmarie Kuurto ja se löytyy tallenteen kohdasta 2:32:00 alkaen.) Aiemmin valtuusto on jo päättänyt, että nykyinen Pentinkulma, eli keskustan palvelukeskuksen ns. vanha osa puretaan ja tilalle rakennetaan uudisrakennus. Samalla tavoitteena on lisätä asumisen paikkoja reilusti, sillä ikäihmisten tuetun palveluasumisen tarve tulee lisääntymään tulevina vuosina Lohjalla (kuten lähes kaikkialla muuallakin) reilusti. Nyt tehty hankesuunnitelma pohjaa ajatukseen, että hanke on kaupungin oma, jolloin vahvistetaan julkisen sektorin palveluiden tuottamista yksityisen sektorin kannattamisen sijaan. Tästä olen kirjoittanut jo aiemmin ja pitänyt joitakin puheenvuorojakin valtuustossa. Nyt valtuustokeskustelun keskiössä olivat lähinnä hankkeen koko (yritämmekö tehdä liian suurta yhtä kokonaisuutta), hankkeen hinta (hankesuunnitelmassa hintaa ei esitetty selkeänä kokonaiskustannuksena, joka tuotti aiheellista hämmennystä ja lisäksi hinta on todella korkea, noin 40 miljoonaa euroa eikä ARA-rahoitteisen osan laajuudesta ole vielä varmaa tietoa) sekä hankkeen eteenpäin viemisen ajoitus (milloin ja millainen sote tulee ja miten se vaikuttaa kaupunkien omistussuhteisiin soten piiriin kuuluvien kiinteistöjen osalta. Kaikki nämä huolet ja pohdinnat ovat täysin aiheellisia ja jokaista niistä täytyy vielä matkan varrella pysähtyä pohtimaan.Kokoomuksen toimesta pykälään tehtiin vastaesitys, jossa esitettiin asian palauttamista uudelleen valmisteluun siten, että asia olisi tuotu uudestaan valtuuston käsittelyyn uudelle valtuustolle eduskunnan soteratkaisun jälkeen. Vastaesitys kuitenkin hävisi äänestyksessä. Itse äänestin pohjaesityksen eli asian etenemisen puolesta siksi, että tämä päätös ei vielä ole se päätös, jolla rakennushanke käynnistyisi. Ehdimme kyllä saada soteen liittyvät tiedot sekä tulemme tarkastelemaan rahoitusta ja lopullisia rakennussuunnitelmia tämän päätösvaiheen jälkeenkin. Mutta se, että hanke olisi jätetty nyt kuukausiksi, ehkä puoleksi vuodeksi tai vuodeksi odottelemaan jotain, ei ainakaan olisi edesauttanut Lohjan ikäihmisten haastavaa asumisen tilannetta. Toivon siis tälle hankkeelle menestystä ja sujuvaa etenemistä, tosin kaikkia aiheeseen liittyviä reunaehtoja etenemisen ohessa huolellisesti tarkastellen.


Seuraavat kaksi pykälää liittyvät hallintosäännön uudistamiseen sekä organisaation uudistamiseen. (Vihreiden ryhmäpuheen piti Paula Nordström ja se löytyy tallenteen kohdasta 3:32:25 alkaen.) Olin itse jäsenenä hallintosääntöä sekä organisaatiota uudistaneessa työryhmässä. Teimme työryhmän kanssa työtä parin vuoden ajan. Tavoitteenamme oli tehdä sekä organisaatioon että hallintosääntöön sellaisia uudistuksia, jotka toivottavasti selkeyttäisivät hallinnon rakenteita ja vastuita (työnjakoa) ehkäisten liian sirpaleisten ja laajojen tehtäväkenttien kasaantumisen yhdelle viranhaltijalle. Lisäksi tavoitteenamme oli tehdä hallintosäännöstä helpommin ymmärrettävä että muuttaa virkanimikkeitä siten, että kuntalainenkin tietäisi, mitä kukin viranhaltija päätyönään tekee. Osin tämä virkanimikkeiden selvennys etenikin, mutta osin jäivät edelleen käyttöön hieman abstraktimmat nimikkeet. Mutta suunta on hyvä.


Yksi itselleni keskeinen pohdinnan aihe on ollut se, että olennaisempaa kuin itse organisaation malli on se, toimitaanko organisaation sisällä avoimesti, keskustellen ja työtehtäviä aidosti jakaen. Juuri tämän teeman Paula nosti ansiokkaasti ryhmäpuheessaan esille. Organisaatio toimii juuri niin hyvin, kuin ihmisten yhteistyö ja keskinäinen luottamus ja työnjako organisaation sisällä toimii. Ilman muuta organisaatio luo tälle kaikelle pohjan, mutta ihmiset ovat kuitenkin se lopullinen ratkaisu, ei kirjattu himmeli, verkko tai laatikkoleikki. Itse koen, että edelleen Lohjalla on suurena haasteena se, että monen kerroksen johtajat ja päälliköt osallistuvat koko porukalla kaikkiin samoihin palavereihin sen sijaan, että he keskenään loisivat selkeän tehtävänjaon ja luottaisivat toisiinsa siinä, että muutama ihminen riittää kokoontumaan jonkin asian ympärille 10-20 ihmisen sijaan. Silloin pääsisimme työtaakoissa ja työajan riittävyydessä ehkä hieman kohtuullisempaan tilanteeseen, eikä kenenkään tarvitsisi istua sellaisissa kokouksissa, jossa istuja käyttää aikansa loma-anomusten hyväksymiseen hallinto-ohjelmassa. Tätä aitoa tehostamista peräänkuulutan Lohjalle. Mutta se ei ole organisaatiomallista kiinni vaan ihmisistä.


Kokouksen lopuksi käsittelimme aloitteita. Aloitteen ansiosta Lohjalla on nyt panostettu lapsiystävällinen kunta –koordinaatiotyöhön hieman rahaa. Eli lapsivaikutusten arviointia voidaan jatkossa toivottavasti ihan oikeasti tehdä ja siten kenties saada lapsiystävällisen kunnan status takaisin Lohjalle.


Aloite kauppatorin kehittämisestä on poikinut hyvää ideointia ja suunnittelua torin kehittämisestä yhteistyössä Lohjan yrittäjien kanssa. Tästä saimmekin hienosti tietoa Palvelutuotantolautakunnan kokouksessa. Suunta näyttää hyvältä, mutta ihmeet eivät tapahdu hetkessä.


Viimeisenä äänestimme vielä siitä, jatketaanko Törmän näköalatasanteen suunnittelua ja rakentamista vai jätetäänkö asia odottelemaan päiviä parempia. Kyseessä on siis sellainen ”näköalalaituri” Tytyrin avolouhoksen ylle, jossa olisi päädyssä pieni osa lattiasta lasia, jolloin siitä avautuvat näkymät suoraan alas syvään kalkkikivilouhokseen. Tämän piti valmistua jo asuntomessuille, mutta se ei esim. ympäristön riittävän huolellisen huomioimisen vuoksi toteutunut. Nyt kuitenkin valtuuston enemmistö päätti, että joka tapauksessa tämä matkailukohde toteutetaan, vaikka valmista tuleekin vasta myöhemmin. Itse uskon, että näköalatasanne voi olla varsin mielenkiintoinen ja houkutteleva kohde matkailijoille. Vastaavaa ei ole muualla Suomessa, joten siinä mielessä loisimme jotain uutta.


Aivan kokouksen lopuksi valtuutetut jättivät vielä nipun uusia valtuustoaloitteita. Aloitteiden aiheina olivat mm. vieraslajien torjuminen, Lohjan luonnonvarojen kartoittaminen, lasten- ja nuorten teatterin mahdollistaminen Nummentien kiinteistön tiloissa, vammaisvaikutusten arviointi sekä aamupuuron tarjoaminen Lohjan perusopetuksen kouluissa (Jani Méling, tallenne kohta 4:04:00).


Tähän päättyivät kauden 2017-2021 Lohjan kaupunginvaltuuston kokoukset ja samalla nämä kokoustiivistelmät. Huomaan itsekin, että vuosien myötä näistä tiivistelmistä on tullut yhä pidempiä. Selitän asioita näköjään laajemmin kuin aiemmin. Sori. Tulevalla valtuustokaudella koetan ryhdistäytyä ja kirjoittaa tiivistelmän jokaisesta kokouksesta. Nyt on välillä väsymys vienyt voiton ja kirjoittaminen on jäänyt.


Lämmin kiitos kaikille tiivistelmiä lukeneille. Toivon, että näistä on ollut hyötyä siinä, että on ollut helpompaa ymmärtää sitä, mitä kotikaupunkimme päätöksenteossa tapahtuu. Suosittelen lämpimästi kokousten seuraamista nettiTV:n kautta tai tallenteen katsomista YouTubesta. Puheenvuoroja kuuntelemalla saa parhaan kuvan siitä, miten eri ryhmät ja eri valtuutetut toimivat ja mitä itse kukin ajattelee. Näin on aina helpompaa seurata myös sen ns. oman valtuutetun tai valtuustoryhmän toimintaa.


Kirjoitan kesän aikana vielä jonkinlaisen pohdinnan siitä, mitä kuluneesta valtuustokaudesta on jäänyt mieleen ja kokemusreppuun. Palataan siis siihen ehkäpä heinäkuussa.


Nyt toivotan kaikille ihanaa kesää ja rentouttavia hetkiä itselle mieluisten kesäpuuhien parissa.


Valtuustotyö jatkuu elokuussa.


Yst. Laura


https://www.youtube.com/watch?v=ci_cIKHM4Eg

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: